Club Ealain Nowhere

Giblean 2021 — leantainneach

Is e club ealain is dannsa a th ann an Club Ealain Nowhere air a stiùireadh le Molly Danter agus Sgitheanaich aois 14 – 17. Tha Molly na dannsair, neach-ealain agus sgeulaiche às an Aodainn Bhàin, tha i ag obair le ATLAS agus Seall am-bliadhna mar neach-ealain air muinntireas.

Seo cluba airson feuchainn agus ath-thòiseachadh. Cleachdamaid gluasad, sgrìobhadh, collage, cèilidhean, dealbhan agus dèanamh leabhraichean, ach cò-dhùnaidh thu fhèin dè a thathas son cruthachadh, a dèanamh agus a’ bruidhinn air. Chan fheum ùidh a bhith agad ann an ealain, dannsa no ceòl son a bhith sàs ann: seo àite airson cabadaich agus rudeigin cruthachail a dhèanamh còmhla.