Deasachaidhean

Faoilleach 2013 — leantainneach

Bidh ATLAS Arts ag obair còmhla ri caochladh luchd-ealain agus luchd-dèanaidh gus sreath de dh’obair-ealain ann an eagrain chuingichte a chruthachadh, agus thèid a reic sa bhùth againn. Bidh buannachd an reic a’ toirt taic don ath chuairt de dheasachaidhean na luchd-ealain, agus bho 2021 a‑mach, bidh reic dheasachaidhean ùra air an roinn le carthannas no le buidheann a thaghas an luchd-ealain fhèin.