Poileasaidean

Chithear na deasachaidhean as ùire de Sgrìobhainnean Poileasaidh ATLAS Arts an seo. Cumaidh sinn oirnn ag ùrachadh nan sgrìobhainnean sin mar a dh’ionnsaicheas agus a leasaicheas sinn cleachdaidhean nas fheàrr nar n‑obair. Ma tha beachdan sam bith agad air gin de na poileasaidhean no na dòighean-obrach againn bhiodh e math na beachdan a chluinntinn.

Strategic Plan 2022-2026 - English Only Co-ionannachd & Iomadachd Poileasaidh Aithris Ionmhais is Teachd-a-steach ↗ Poileasaidh Àrainneachd ATLAS Fair Work Policy and Assessment 2023 - English only ↗ ATLAS Child Protection Policy - English only ↗

Chaidh an làrach-lìn dà-chànanach seo a chur air bhog ann an 2021. S dòcha gun aithnich sibh nach eil a h‑uile sìon againn a ghabhas leughadh an dà chuid ann an Gàidhlig is ann am Beurla. Stèidhichte ann an 2010, tha tasg-lann mòr de phròiseactan, theacsaichean, agus de thachartasan aig ATLAS Arts, agus tha mòran dhiubh eadar-theangaichte air an làrach ùr againn. Bidh tricead theacsaichean agus susbaint ùr sa Ghàidhlig a’ sìor-dhol am meud air sàilleibh tòiseachadh phròiseactan ùra agus leasachadh an làraich-lìn.

Plana Gàidhlig