Muinntireas Tobar An Dualchais

Ògmhios 2020 — leantainneach

Muinntireas bliadhnail le taic bho bhuidseit chosgaisean is riochdachaidh, a’ cuir fiachadh do luchd-ealain ùine de sgrùdadh poblach a chaitheamh aig tasglann didseatach Tobar an Dualchais. Fosgailte do luchd-ealain dealbh agus fuaim le ùidh ann an beul-aithris, tasglannan agus fuaim, tha an dreuchd seo ag amas air conaltradh brìoghmhor a bhrosnachadh le cultar is dualchas na Gàidhlig, agus freagairtean breithneachail agus mac-meanmnach a thogail do iom-fhillteachd eachdraidh na h‑Alba agus fèin-aithne cultarach.

S e Tobar an Dualchais an cruinneachadh air-loidhne as motha ann an Alba de chlàraidhean fuaim, le suas ri 50,000 clàr de dh’òrain, ceòl, eachdraidh, bàrdachd, beul-aithris agus sgeulachdan a chruinnichear air feadh na h‑Alba a’ tòiseachadh sna 1930an​.Ma tha ùidh agad ann am muinntireas aig an tasglann san àm ri teachd, no taic a thoirt do mhuinntireas, cuir fios thugainn.