Dè ionnsaicheas sinn mu ghaol bho chrotal?

Online Premiere

Tachartas 22 — 24 Ògmhios 2021

Join ATLAS and Art Night as we premiere Isabel Lewis' What can we learn about love from Lichen? - online for 48 hours.

Dè ionnsaicheas sinn mu ghaol bho chrotal?

Foillseachadh

Ògmhios 2021

Foillseachadh a chaidh a chruthachadh gu sònraichte de sgòran, dhealbhan, sgrìobhadh, agallamhan, agus sgeulachdan a tha a' fighe ri chèile an t-eòlas bho Dè dh'ionnsaicheas sinn mu ghaol bho chrotal? le tabhartasan aig Isabel Lewis. Bidh lethbhreacan rim faighinn aig gach fear de na cuairtean agus aig an Tachartas mu dheireadh, an 19mh den Ògmhios 2021.

Dè ionnsaicheas sinn mu ghaol bho chrotal?

Cuairt na Bìdh-allaidh

Tachartas 16 — 17 Ògmhios 2021

Iùl bìdh-allaidh do neach-tòiseachaidh. Ionnsaichibh às an fhearann còmhla ri solaraiche bìdh-allaidh, an Wild Cooke, a dh'ullaicheas blasadan dhuibh air an t-slighe. Bidh Lucy a' treòrachadh cuairt air ceum cladach Sgoirebreac, fo stiùir an fheadhainn nan tràghadh 's nan tuil, agus a' crìochnachadh air oirthir a' chladaich.

Dè ionnsaicheas sinn mu ghaol bho chrotal?

Tachartas

Tachartas 19 Ògmhios 2021

Glèidhibh sibhse is daoine eile an uair a chruinnicheas sibh agus gluasaibh ri chèile tro sgòr a chaidh a sgrìobhadh agus ullachadh aig Isabel Lewis 's aig na co-oibrichean aice, Richy Carey, Lucy Cooke, agus Nick Hodgetts. Tha trì uairean ann, aig meadhan-latha, 3f, is 6f. Bithibh deiseil ri dol ann le ur bodhaig air fad, tro eacarsaichean treòraichte a bhios air an stiùireadh aig na riochdairean ionadail fa-leth, a bheir brosnachadh oirbh ri gluasad tron àite.