Rubha nam Bràithrean / Brothers Point

Rosie Somerville, Atlas Arts and Angus Murray, Ecomuseum Programme Manager at Staffin Community Trust and other participants shared valuable local knowledge at the start of the walk to set the scene before heading down through the old village and crofts to the shore.

Walkers were encouraged to write down their observations in notebooks, with particular emphasis on minimalist forms, that of haiku especially. Rody read poems of his own relating to Trotternish, places in Skye generally, sound, memory and history in Gaelic and English.

Participants were encouraged to read what they had written and the collected writings are given below.

The last resting place of a shore-based giant, in a coffin-shaped rock, alone in the rising tide.na sheasamh air eìginn o chionn linn crochaidh nan con, taigh Ruairidh Dhòmhnaill a’ Chùirn air feadh an àite mun fhaoilinn fo thaigh Dhòmhnaill Ruairidh a’ Chùirn, samh den fheamainn ri taobh a’ chuain fo thaigh Ruairidh Dhòmhnaill a’ Chùirn, caoraich ag ionaltradh mun fheamainn air a’ Chuan Sgìth gu h‑obann, soitheach-fo-thuinn a’ togail ceann s leumadairean caoraich mu na feannagan-taomaidh bho Chreag an Fhèilidh gu Rubha nam Bràithrean sa chamhanaich gun charachadh, an Cuan Sgìth, caoraich, crodh, sgairbh
— Simon Clayton