Muinntireasan

Live Opportunities

RESIDENCIES

Tha ATLAS Arts a toirt taic do raon de mhuinntireas agus caidreachasan luchd-ealain, cuid gun toradh stèidhichte, cuid eile le ceistean rannsachaidh sònraichte. Tha iad uile ag amas air coimhearsnachdan a thogail timcheall air rannsachadh ealain agus daingneachadh cho riatanach is a tha e gum bi ùine, airgead agus àite aig luchd-ealain a bhith a feuchainn agus gabhail air an socair.

Muinntireas Tasglann Tobar An Dualchais

Muinntireas bliadhnail le taic bho bhuidseit chosgaisean is riochdachaidh, a' cuir fiachadh do luchd-ealain ùine de sgrùdadh poblach a chaitheamh aig tasglann didseatach Tobar an Dualchais. Fosgailte do luchd-ealain dealbh agus fuaim le ùidh ann an beul-aithris, tasglannan agus fuaim, tha an dreuchd seo ag amas air conaltradh brìoghmhor a bhrosnachadh le cultar is dualchas na Gàidhlig, agus freagairtean breithneachail agus mac-meanmnach a thogail do iom-fhillteachd eachdraidh na h-Alba agus fèin-aithne cultarach.

'S e Tobar an Dualchais an cruinneachadh air-loidhne as motha ann an Alba de chlàraidhean fuaim, le suas ri 50,000 clàr de dh’òrain, ceòl, eachdraidh, bàrdachd, beul-aithris agus sgeulachdan a chruinnichear air feadh na h-Alba a' tòiseachadh sna 1930an.Ma tha ùidh agad ann am muinntireas aig an tasglann san àm ri teachd, no taic a thoirt do mhuinntireas, cuir fios thugainn.

Muinntireas CLIMAVORE: Air Sgìrean Tràghaidh

Leudaichidh an t-sreath ùr seo de mhuinntireasan thar-chuspaireil le sgioba CLIMAVORE còmhraidhean mu àiteachas-uisge ath-nuadhachail agus àite sòisealta agus àrainneachd nan tràigh.

Le taic bho phàigheadh luchd-ealain agus buidseat riochdachaidh, bidh na muinntireasan sin a’ toirt taic do luchd-ealain agus luchd-rannsachaidh a bhith ag obair anns na sgìrean aca fhèin gus sgrùdadh a dhèanamh air àrainneachdan eile, dòighean-teagaisg agus eaconamaidhean sgìre na mara.

Am-bliadhna 's e an neach-ealain CLIMAVORE Air Sgìrean Tràghaidh air muinntireas: Naoko Mabon

Am-bliadhna 's e an rannsaiche CLIMAVORE On Tidal Zones air muinntireas: Hayley Wolcott

Ma tha ùidh agad ann am muinntireas CLIMAVORE san àm ri teachd, no taic a thoirt do mhuinntireas, cuir fios thugainn.