Bòrd-stiùiridh

Tha Bòrd Stiùiridh Ealain ATLAS Arts na bhuidheann beothail agus dealasach, le farsaingeachd sgilean agus eòlais gus taic a thoirt do riaghladh math na buidhne.

Bidh coinneamhan a’ bhùird sa Chèitean, san Lùnastal, san t‑Samhain agus sa Ghearran. Faodaidh gach ball den bhòrd suidhe suas ri dà theirm trì bliadhna.

Ma thathas airson lethbhric de geàrr-chunntasan a’ bhùird fhaicinn, cuir fios gu admin@atlasarts.org.uk

Ma tha ùidh agad a bhith nad bhall de Bhòrd ATLAS, cuir fios thugainn ainslie@atlasarts.org.uk


Jenny Brownrigg

Cathraiche Eadar-ama

'S e Jenny neach-glèidhidh taisbeanaidhean a tha air a bhith ag obair ann am fòghlam ealain àrd-ìre, an toiseach aig Colaiste Ealain agus Dealbhaidh Duncan of Jordanstone agus an uairsin aig Sgoil Ealain Ghlaschu. Thug i a-mach a fòghlam bho thùs ann an dealbh is peantadh aig GSA agus an uairsin Maighstireachd anns na h-Ealain Saora agus Ealain Poblach aig DJCAD. Mus do thòisich i na neach-glèidhidh, choisinn i eòlas obrach bunaiteach mar Chompanach Ionad Ealain Pier, a ’caitheamh sia mìosan geamhraidh ann an Stromness; agus cuideachd na Sgrìobhadair Muintireas aig Grizedale Arts ann an Sgìre Lochan Shasainn. Tha i na ball bùird aig Ionad Ealain Pier agus aig Stiùidio Ìomhaigh Ghlaschu.

'S e pàirt chudromach den rannsachadh aice sgrùdadh air luchd-film aithriseach boireann tràth san 20mh linn ann an Alba, nam measg M.E.M. NicDhòmhnaill, a thog dealbhan de a cuairtean san Eilean Sgitheanach.

Tha Jenny ag ionnsachadh gu slaodach camara Graflex Series B a chleachdadh, coltach ri camara Mairead Fay Shaw, gus barrachd a thuigsinn mu phròiseas teicnigeach agus cruthachail na h-ealain seo.


Sue Pirnie

Tha Sue air a bhith ag obair anns na h-Ealain Lèirsinneach ann an grunn dhreuchdan: ruith gailearaidhean Comhairle na Gàidhealtachd agus leasachadh taisbeanaidhean pop-up, tòiseachadh muintirreas luchd-ealain ann an sgoiltean agus coimhearsnachdan agus coimiseanan mhaireannach ann an àiteachan phoblach, agus taisbeanaidhean eadar-nàiseantale luchd-ealain Ghàidhealach. Thug i 10 bliadhna aig Comhairle Ealain na h-Alba a' toirt comhairle do bhuidhnean ealain air feadh na h-Alba agus bha i ag obair gu air a ceann fhèin san raon seo. Bha obair le nas lugha de bhuidhnean ann an doimhneachd a' gabhail a-steach dealbhadh ro-innleachdail agus pròiseactan calpa a stiùireadh, agus bha a cuid sgrùdaidhean rannsachaidh airson buidhnean nàiseanta a gabhail a-steach luach eaconamach cultar Gàidhlig a mhìneachadh.

Thug na h-obraichean seo oirre siubhal gu farsaing air feadh Alba agus a’ Ghàidhealtachd - sgìre air a bheil gaol aice bho ghluais i gu croit air an Eilean Dhubh o chionn 40 bliadhna. Gabhaidh i tlachd bho choiseachd no sgitheadh anns na beanntan, ach is ann fon a mhuir a bha a chuid a b' annasaiche de na seallaidhean aice den Ghàidhealtachd; mar neach-teagaisg scuba na h-ùine shaor bhiodh i dàibheadh ann an àiteachan air leth gu h-eadar-nàiseanta, ach is iad an fheadhainn as fheàrr leotha an fheadhainn nas fhaisge, SSI mara Hiort agus na longan-cogaidh agus na seallaidhean-tìre ionghantach fon uisge anns na h-Arcaibh.


Donald Macfarlane Hyslop

Tha obair Dhòmhnaill a' dèiligeadh ris a' phàirt a tha aig cultar, ailtireachd, biadh agus taighean-tasgaidh ann an ath-nuadhachadh, dèanamh àite, is leasachadh eaconamach agus sòisealta ann am bailtean mòra agus coimhearsnachdan. Bidh e a' toirt òraidean seachad agus a' teagasg gu farsainn air poileasaidh cultarail is gnìomhachais, ùrachadh nam bailtean, margaidhean bìdh, cumhachdach do choimhearsnachdan agus bailtean-mòra cruthachail.

Mar eòlaichean-bailtean is Ceannard Ath-nuadhachadh agus Coimhearsnachd airson Gailearaidhean Tate, tha e air bhith an lùib measgachadh gnothaichean, leithid, Cathraiche air Caidreachas Margaidean Bidhe Cruinneil M7, Cathraiche Margaidh Borough agus Cathraiche Sgìre Leasachadh Gnìomhachais Better Bankside, aon de na ciad sgìrean leasachaidh gnìomhachais a, Breatainn. Bidh e cuideachd an lùib obair comhairleachaidh, leithid Comhairle Bhreatainn, Malairt na RA, CABE, Comhairle an Dealbhachaidh agus gnìomhachasan prìobhaideach.


Anna Jobson

'S e eòlaiche a th' innte a tha stèidhichte ann an Lunnainn agus a tha an sàs gu sònraichte ann an ro-innleachd, poileasaidh agus leasachadh rianachd anns na h-ealain, an dualchas agus ann am fòghlam, tha Anna air a bhith ag obair air a ceann fhèin gu h-eadar-nàiseanta le dreuchdan ceannas ann an cuid de na prìomh bhuidhnean san RA agus ann an Astràilia. Thàinig a ciad cheangal ri Atlas Arts tro cho-eòlaiche ann an Sydney.

Tha ùidh aig Anna anns na h-ealain gu proifeasanta agus pearsanta, agus bidh i a’ caitheamh a tìde a’ tadhal air taighean-tasgaidh agus gailearaidhean agus a’ togail ùidh ann an dealbhan-cluiche agus dannsa an latha an-diugh. Mar mhàthair de thriùir, chòrd e rithe sgeulachdan a ghràdhaich i bho a h-òige ath-aithris da cloinne agus i a' fiosrachadh a' bheartais chultarail iongantaich dha clann is daoine òga. Is toil leatha a bhith a' leughadh ficsean agus tha i measail air siubhail (an-dràsta na h-inntinn mar as trice), bidh i a' rothaireachd gu slaodach agus ri fuine.


Sophie Morrish

Tha Sophie Morrish na neach-ealain lèirsinneach stèidhichte air an tuath ann an Siorrachd Shruighlea. Tha an obair chruthachail aig Sophie a' togail air conaltradh dìreach ris an t-saoghal nàdarra. Tha a h-obair air a bonntachadh air spèis fad-beatha do nàdar, ùidh ann an cuspairean nàdarrach agus tuigse dhaoine air an nì ‘eile’.

Eadar 2007 is 2017 bha Sophie a’ fuireach agus ag obair ann an Uibhist a Tuath. A-bhos an seo, a thuilleadh air a h-obair mar neach-ealain, bha i na h-òraidiche agus na stiùiriche cùrsa do dh' Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean/ Colaiste Caisteal Leòdhais, cùrsa BA anns na h-Ealain Saora, stèidhichte aig Taigh-tasgaidh agus Ionad Ealain Taigh Chearsabhagh. Tha Sophie a-nis a' fuireach air pìos talmhainn air tuathanas bainne, far am bi i fhèin agus a cèile ag obair gus an àrainneachd nàdarra mun cuairt orra a ghleidheadh agus a neartachadh eadar crìonadh. Tha dà chù teasairginn aice agus tha i ainmeil airson a bhith coinneachadh ri tubaistean!

Le eòlas farsaing ann am foghlaim chruthachail, tha Sophie air a bhith ag obair le farsaingeachd de luchd-ionnsachaidh agus ionadan mar Prìosan Brixton ann an Lunnainn, Acadamaidh Meadhanach nan Ealain Saora, Beijing, Sìona, agus Oilthigh MS Vadodra, sna h-Innseachan. Ghluais Sophie à Lunnainn a dh'Alba ann an 1996, ag obair mar òraidiche aig Sgoil Ealain Ghlaschu eadar 1994 agus 2006.


Catrìona Nic a' Phì

'S e neach-tasgaidh a tha ann an Caitrìona a thogadh san Eilean Sgitheanach, a’ leigeil leatha a dhol an sàs le buidhnean coimhearsnachd san Eilean Sgitheanach agus Loch Aillse agus a’ gleidheadh agus a’ dìon a’ chultair. Tha farsaingeachd obraichean air a bhith aice agus i ga togail san Eilean Sgitheanach; nam measg, diofar obair aoigheachd aig an t-seann Ionad Ealain An Tuireann, agus ùine ghoirid na comhairliche-ionmhais. Tha i mion-eòlach air a' chultar ionadail agus ceangal domhainn aice ris an àite far an do thogadh i.

Tha i an-dràsta a' dèanamh MLitt ann an Tasglannan agus Stiùireadh Clàran le Oilthigh Dhùn Dè agus i ag obair aig an Ionad Tasglainn is Goireasan am Port Rìgh. Bidh Caitrìona a' frithealadh grunn fèisean ciùil agus thachartasan aig an taigh agus thall thairis. Tha ùidh aice cuideachd ann an iòga, àrach glasraich, fuine agus leughadh measgachadh farsaing litreachais, cus neo-fhicsean, is dòcha.


Freya Rowe

Tha Freya a’ fuireach agus ag obair ann an Eilean Ratharsair, faisg air a' Phloc, ann an sgìre Loch Aillse, far an do thogadh i. Còmhla ri a cèile Daibhidh agus a màthair Lyn, tha i air gnìomhachas teaghlaich seasmhach a chruthachadh aig Taigh Ratharsair, a' toirt cothrom don choimhearsnachd maoineachadh mòr a thàladh gus Taigh Ratharsair a dhèanamh buannachdail don choimhearsnachd. Tha ùidh mhòr aig Freya bòidhchead agus cho air leth is a tha Ratharsair a chuir an cèill, agus i ag iarraidh air luchd-tadhail ceangal a dhèanamh ris an fhearainn seo.

An dèidh bliadhna aig Colaiste Ealain Duncan of Jordanstone, tha i a’ faighinn toileachais mhòr ann an ealan agus tha cruthachadh a’ toirt buaidh air mòran de na bhios i a ’dèanamh. Tha e air còrdadh ri Freya a bhith ag obair le diofar bhuidhnean coimhearsnachd a' cur taic ri pròiseactan a chuidicheas le cumail suas coimhearsnachd chugallach an eilein seo agus a bheir buannachdan dha luchd-còmhnaidh agus gnìomhachasan le chèile. Tha i na màthair do dhithis agus is toil leatha tìde a chaitheamh le a teaghlach. Tha i dèidheil air siubhal sa gheamhradh agus nuair a bhios beagan tìde as t-samhradh dhi fhèin, lorgar i a’ snàmh nan loch no a’ rothaireachd mun eilean.