Bòrd-stiùiridh

Tha Bòrd Stiùiridh Ealain ATLAS Arts na bhuidheann beothail agus dealasach, le farsaingeachd sgilean agus eòlais gus taic a thoirt do riaghladh math na buidhne.

Bidh coinneamhan a’ bhùird sa Chèitean, san Lùnastal, san t‑Samhain agus sa Ghearran. Faodaidh gach ball den bhòrd suidhe suas ri dà theirm trì bliadhna.

Ma thathas airson lethbhric de geàrr-chunntasan a’ bhùird fhaicinn, cuir fios gu admin@atlasarts.org.uk

Ma tha ùidh agad a bhith nad bhall de Bhòrd ATLAS, cuir fios thugainn ainslie@atlasarts.org.uk


Jenny Brownrigg

Cathraiche Eadar-ama

'S e Jenny neach-glèidhidh taisbeanaidhean a tha air a bhith ag obair ann am fòghlam ealain àrd-ìre, an toiseach aig Colaiste Ealain agus Dealbhaidh Duncan of Jordanstone agus an uairsin aig Sgoil Ealain Ghlaschu. Thug i a-mach a fòghlam bho thùs ann an dealbh is peantadh aig GSA agus an uairsin Maighstireachd anns na h-Ealain Saora agus Ealain Poblach aig DJCAD. Mus do thòisich i na neach-glèidhidh, choisinn i eòlas obrach bunaiteach mar Chompanach Ionad Ealain Pier, a ’caitheamh sia mìosan geamhraidh ann an Stromness; agus cuideachd na Sgrìobhadair Muintireas aig Grizedale Arts ann an Sgìre Lochan Shasainn. Tha i na ball bùird aig Ionad Ealain Pier agus aig Stiùidio Ìomhaigh Ghlaschu.

'S e pàirt chudromach den rannsachadh aice sgrùdadh air luchd-film aithriseach boireann tràth san 20mh linn ann an Alba, nam measg M.E.M. NicDhòmhnaill, a thog dealbhan de a cuairtean san Eilean Sgitheanach.

Tha Jenny ag ionnsachadh gu slaodach camara Graflex Series B a chleachdadh, coltach ri camara Mairead Fay Shaw, gus barrachd a thuigsinn mu phròiseas teicnigeach agus cruthachail na h-ealain seo.


Donald Macfarlane Hyslop

Tha obair Dhòmhnaill a' dèiligeadh ris a' phàirt a tha aig cultar, ailtireachd, biadh agus taighean-tasgaidh ann an ath-nuadhachadh, dèanamh àite, is leasachadh eaconamach agus sòisealta ann am bailtean mòra agus coimhearsnachdan. Bidh e a' toirt òraidean seachad agus a' teagasg gu farsainn air poileasaidh cultarail is gnìomhachais, ùrachadh nam bailtean, margaidhean bìdh, cumhachdach do choimhearsnachdan agus bailtean-mòra cruthachail.

Mar eòlaichean-bailtean is Ceannard Ath-nuadhachadh agus Coimhearsnachd airson Gailearaidhean Tate, tha e air bhith an lùib measgachadh gnothaichean, leithid, Cathraiche air Caidreachas Margaidean Bidhe Cruinneil M7, Cathraiche Margaidh Borough agus Cathraiche Sgìre Leasachadh Gnìomhachais Better Bankside, aon de na ciad sgìrean leasachaidh gnìomhachais a, Breatainn. Bidh e cuideachd an lùib obair comhairleachaidh, leithid Comhairle Bhreatainn, Malairt na RA, CABE, Comhairle an Dealbhachaidh agus gnìomhachasan prìobhaideach.


Anna Jobson

'S e eòlaiche a th' innte a tha stèidhichte ann an Lunnainn agus a tha an sàs gu sònraichte ann an ro-innleachd, poileasaidh agus leasachadh rianachd anns na h-ealain, an dualchas agus ann am fòghlam, tha Anna air a bhith ag obair air a ceann fhèin gu h-eadar-nàiseanta le dreuchdan ceannas ann an cuid de na prìomh bhuidhnean san RA agus ann an Astràilia. Thàinig a ciad cheangal ri Atlas Arts tro cho-eòlaiche ann an Sydney.

Tha ùidh aig Anna anns na h-ealain gu proifeasanta agus pearsanta, agus bidh i a’ caitheamh a tìde a’ tadhal air taighean-tasgaidh agus gailearaidhean agus a’ togail ùidh ann an dealbhan-cluiche agus dannsa an latha an-diugh. Mar mhàthair de thriùir, chòrd e rithe sgeulachdan a ghràdhaich i bho a h-òige ath-aithris da cloinne agus i a' fiosrachadh a' bheartais chultarail iongantaich dha clann is daoine òga. Is toil leatha a bhith a' leughadh ficsean agus tha i measail air siubhail (an-dràsta na h-inntinn mar as trice), bidh i a' rothaireachd gu slaodach agus ri fuine.


Catrìona Nic a' Phì

'S e neach-tasgaidh a tha ann an Caitrìona a thogadh san Eilean Sgitheanach, a’ leigeil leatha a dhol an sàs le buidhnean coimhearsnachd san Eilean Sgitheanach agus Loch Aillse agus a’ gleidheadh agus a’ dìon a’ chultair. Tha farsaingeachd obraichean air a bhith aice agus i ga togail san Eilean Sgitheanach; nam measg, diofar obair aoigheachd aig an t-seann Ionad Ealain An Tuireann, agus ùine ghoirid na comhairliche-ionmhais. Tha i mion-eòlach air a' chultar ionadail agus ceangal domhainn aice ris an àite far an do thogadh i.

Tha i an-dràsta a' dèanamh MLitt ann an Tasglannan agus Stiùireadh Clàran le Oilthigh Dhùn Dè agus i ag obair aig an Ionad Tasglainn is Goireasan am Port Rìgh. Bidh Caitrìona a' frithealadh grunn fèisean ciùil agus thachartasan aig an taigh agus thall thairis. Tha ùidh aice cuideachd ann an iòga, àrach glasraich, fuine agus leughadh measgachadh farsaing litreachais, cus neo-fhicsean, is dòcha.


Freya Rowe

Tha Freya a’ fuireach agus ag obair ann an Eilean Ratharsair, faisg air a' Phloc, ann an sgìre Loch Aillse, far an do thogadh i. Còmhla ri a cèile Daibhidh agus a màthair Lyn, tha i air gnìomhachas teaghlaich seasmhach a chruthachadh aig Taigh Ratharsair, a' toirt cothrom don choimhearsnachd maoineachadh mòr a thàladh gus Taigh Ratharsair a dhèanamh buannachdail don choimhearsnachd. Tha ùidh mhòr aig Freya bòidhchead agus cho air leth is a tha Ratharsair a chuir an cèill, agus i ag iarraidh air luchd-tadhail ceangal a dhèanamh ris an fhearainn seo.

An dèidh bliadhna aig Colaiste Ealain Duncan of Jordanstone, tha i a’ faighinn toileachais mhòr ann an ealan agus tha cruthachadh a’ toirt buaidh air mòran de na bhios i a ’dèanamh. Tha e air còrdadh ri Freya a bhith ag obair le diofar bhuidhnean coimhearsnachd a' cur taic ri pròiseactan a chuidicheas le cumail suas coimhearsnachd chugallach an eilein seo agus a bheir buannachdan dha luchd-còmhnaidh agus gnìomhachasan le chèile. Tha i na màthair do dhithis agus is toil leatha tìde a chaitheamh le a teaghlach. Tha i dèidheil air siubhal sa gheamhradh agus nuair a bhios beagan tìde as t-samhradh dhi fhèin, lorgar i a’ snàmh nan loch no a’ rothaireachd mun eilean.


Cheryl McIntyre

Cheryl lives and works on Skye but was born and grew up in Glasgow. She works as an Agricultural Officer for Scottish Government and is also a lecturer on the Rural Skills Course with the University of the Highlands and Islands. She runs her own croft and is the Clerk for the North Talisker Sheep Stock Club, Common Grazings, and Hydro Company. She has previously worked in the third sector as a project officer and enjoys a good funding application.

A lover of the outdoors, she is often off in search of a trig point or interesting feature.


Alison Joan Stockwell

AJ is an artist based in Uist in the Outer Hebrides. Rooted in sculpture her practice considers our bodily connection to place through acts of observation and making. Her current research concentrates on how this relationship can be articulated and in what tongue.

Parallel to her practice she has worked in various arts and education roles across the UK. Currently she is Community Development Tutor at Cothrom, an organisation that focuses on a diverse portfolio of adult learning opportunities, enabling inclusion and encouraging full participation in the economic, social, and cultural life of the Western Isles. Recently accredited as an RD1st Coach through Creative Scotland’s Coaching for Creatives programme, AJ offers support to artists working across the Western Isles.

Dooked in the waters, clinging to hillsides, or tramping across bogs and beaches, you’ll find AJ (and her trusty pup Bracken) roaming around Uist, whatever the weather.