*/?>

Atlas Arts

ART / PEOPLE / PLACE

EALAN / DAOINE / ÀITE

More...

Poileasaidh Gàidhlig // Gaelic Policy

Tha ATLAS a’ gabhail gu mòr ris a’ bheachd gum bu chòir seasamh co-ionnan a bhith aig a’ Ghàdhlig agus aig Beurla ‘s gu bheil a’ Ghàidhlig mar phàirt de bheatha an Eilein Sgitheanaich ‘s Loch Aillse.   Tha ATLAS airson a bhith mothachail den àite a th’ aig a’ Ghàidhlig an seo agus a bhith a’ meòmhrachadh air rùintean dhaoine gus an cànan a chumail beò.

Cumaidh sinne, aig ATLAS, sùil ri Planan Nàiseanta na Gàidhlig gus beachdachadh air dòighean gus an cànan a chur an lùib nam prògraman a nì sinn. 


ATLAS is committed to the principle of equal respect for Gaelic and English and the premise that Gaelic is an integral part of life in Skye and Lochalsh. ATLAS aims to be mindful of the importance of the Gaelic language in the area and to take account of the will to develop and promote the language.

ATLAS will work with reference to the National Plan for Gaelic, to consider means of integrating the language into the programmes we create.